Home » Algemene voorwaarden & auteursrechten

Algemene voorwaarden & auteursrechten

Contactgegevens:
Studio 20 BV
Bart Heirweg
Braambrugstraat 20
9700 Oudenaarde
België

Telefoon: +32 (0) 473 481 911
E-mail: info@bartheirweg.com
Ondernemingsnummer: BTW BE 0761 897 287

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Bart Heirweg of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Bart Heirweg levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Bart Heirweg de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Bart Heirweg kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Bart Heirweg geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Bart Heirweg kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Bart Heirweg verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde bevoegd.

Algemene voorwaarden met betrekking tot gebruik van de beelden

Bij een gewone levering heeft u geen exclusiviteit. Dezelfde beelden of artikels kunnen ook worden geleverd of zijn reeds geleverd aan derden. Exclusiviteit kan wel worden verkregen, onder bijkomende voorwaarden.

Op foto's en artikels staan auteursrechten. U mag ze dus niet zonder toestemming overnemen en publiceren, al dan niet met bronvermelding. Na betaling verkrijgt u de rechten voor de reproductie van het werk. Alle andere rechten voorbehouden.

Reproductie in andere dragers is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de auteur en zonder bijkomende voorwaarden.

Indien het werk zonder toestemming wordt gebruikt, voor welk doel dan ook, worden gerechtelijke stappen ondernomen. Niet alleen zal u dienen te betalen voor het gewone gebruik, maar er komt schadevergoeding bij.

De rechten verkrijgt u als aan twee basisvoorwaarden is voldaan. Steeds wordt indien mogelijk de naam Bart Heirweg - www.bartheirweg.com vermeld in de publicatie. Dat is bij voorkeur bij iedere individuele foto of artikel, of in de colofon met vermelding van de paginanummers waar het werk is verschenen. Voorbeeld: "© Bart Heirweg - www.bartheirweg.com". Een tweede voorwaarde is een vergoeding, die wordt voldaan via een factuur.

U mag het beeld, nadat aan de voorwaarden is voldaan, gebruiken zoals het wordt geleverd. Ingrijpende digitale bewerkingen zijn in principe niet toegestaan. Indien u ingrijpende veranderen wenst toe te passen, gelieve dan op voorhand contact op te nemen.

Bij voorkeur wordt een exemplaar van de publicatie aan Bart Heirweg Landscape Photographer bezorgd. Indien op voorhand overeengekomen kan dit ook een bindende voorwaarde zijn.

Elke kost die voortvloeit uit bijvoorbeeld een internationale betaling of andere bankkosten is voor de rekening van de klant.

Alle leveringen gebeuren digitaal, via het internet of via CD/DVD. Indien origineel beeldmateriaal (bvb.dia’s) wordt verstuurd, gebeurt dit steeds op de expliciete vraag van de klant. In dat geval is de klant verantwoordelijk voor het onbeschadigd terugbezorgen. In geval van beschadiging of verlies door de klant of een derde, al dan niet betrokken bij de publicatie, zal een vergoeding worden gevraagd. Een beeld dat niet binnen de drie maanden na verzenden is terugbezorgd wordt als verloren beschouwd.

Iedere toelating tot reproductie en tot publieke mededeling wordt persoonlijk toegekend en kan niet worden afgestaan aan derden zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming van de auteur en/of zijn rechthebbende.

Het gebruik van de geleverde werken gebeurt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. Hij alleen is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de nodige vergunningen met betrekking tot de personen of werken die op de werken zijn afgebeeld, alsook voor de gepubliceerde onderschriften en de context waarin de werken gereproduceerd worden.